Wat doet de commissie?

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de gemeente, kunt u de Ombudscommissie Midden-Groningen vragen een onderzoek te doen. De Ombudscommissie zoekt uit wat er precies is gebeurd en waarom de gemeente zich zo heeft gedragen. Vervolgens toetst de Ombudscommissie het gedrag van de gemeente en spreekt een oordeel uit: de gemeente heeft zich in deze situatie behoorlijk gedragen of juist niet behoorlijk gedragen. De Ombudscommissie adviseert de gemeente hoe met uw klacht om te gaan. In veel gevallen neemt de gemeente dit advies over.

Doel onderzoek

Een onderzoek heeft verschillende doelen. Het belangrijkste doel is om u als burger te beschermen tegen onbehoorlijk gedrag van de gemeente. Daarnaast kan de gemeente leren van de eventueel gemaakte fouten. Ook kan het onderzoek de relatie tussen gemeente en burger herstellen.

Wat is een klacht over een gedraging

Een klacht moet gaan over gedragingen van een bestuursorgaan (college van burgemeester en wethouders en/of gemeenteraad), medewerkers, wethouders, raadsleden of burgemeester. Een gedraging is bijvoorbeeld de manier waarop u bent geholpen aan de balie of het niet nakomen van een met u gemaakte afspraak. Het gaat dus niet over de inhoud van de door of namens hen genomen besluiten. In dat geval kunt u geen klacht, maar (onder bepaalde voorwaarden en binnen een bepaalde termijn) een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Wat ook niet onder een klacht valt is het melden van bijvoorbeeld een gevaarlijke of hinderlijke situatie, denk hierbij onder andere aan losliggende tegels, overhangende takken of gaten in de weg. Voor het melden van dergelijke zaken kunt u hier terecht. 

Wanneer u niet zeker bent of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door de Ombudscommissie, dan kunt u contact opnemen met de Ombudscommissie door het contactformulier in te vullen (zie: tabblad Contact). De bevoegdheden van de commissie staan nader uitgewerkt in het tabblad Verordeningen.

In hoofdlijnen neemt de Ombudscommissie klachten in behandeling over gedragingen tenzij: 

  • Het gaat om algemeen gemeentebeleid;
  • Het gaat om algemeen geldende wet- en regelgeving;
  • Het gaat over zaken die onder de rechter zijn;
  • Het een klacht betreft die niet eerst bij de betrokken gemeente is ingediend;

Het indienen van uw verzoekschrift bij de Ombudscommissie

De Ombudscommissie kan besluiten om uw verzoekschrift niet te behandelen, als u uw klacht niet eerst bij B&W heeft ingediend. U moet daarom uw klacht eerst indienen bij uw gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van uw gemeente (zie: tabblad Contact voor contactgegevens van uw gemeente).

Is uw klacht al afgehandeld door het bestuursorgaan maar bent u nog niet tevreden hierover, dan kunt u de Ombudscommissie verzoeken een onderzoek in te stellen naar de klacht en de afhandeling ervan. Het is daarbij van belang dat u uw klacht bij de Ombudscommissie indient binnen één jaar nadat de gemeente de behandeling van uw klacht heeft afgerond. Als datum van afhandeling van de klacht geldt de verzenddatum die staat vermeld op de afhandelingsbrief van de gemeente.

Het verzoekschrift moet u schriftelijk indienen bij de Ombudscommissie (voor het postadres zie: Contact). In uw verzoekschrift neemt u in ieder geval het volgende op:

a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. de gronden van het verzoek.

Bij het verzoekschrift voegt u een kopie van uw klaagschrift aan de gemeente en een kopie van de brief ter afhandeling van uw klacht door de gemeente.